Adgang og parkering

Færdsel af enhver form, der kan beskadige flyvepladsen er forbudt. Ved nedkørslen til pladsen er anbragt en aflåselig bom. Denne bom lukkes op af det første medlem, der ankommer til pladsen og det sidste medlem, der forlader pladsen har pligt til at lukke og låse bommen. Nøgle til bommen udleveres til medlemmer imod betaling af et depositum på Kr. 100,00. Transportmidler som biler, motorcykler, knallerter og cykler etc. må kun parkeres på de anviste pladser. Piloter med modelfly må parkere langs begrænsningen til flyvepladsen, dog kun således at de ikke generer flyvningen.

Alle medlemmer der flyver, skal skrive sig i logbogen, som ligger i klubhuset.

Kanaltavle

Inden du tænder din sender, skal du sikre dig at der ikke er nogen som bruger samme kanal. Tag en klemme fra kanaltavlen, som svarer til den kanal du flyver på også selvom du benytter 2.4 GHZ, sæt dit medlemskort fra Modelflyvning Danmark i holderen bag klemmen. Nu kan alle se hvem der flyver på kanalen, og at reglerne om forsikring er overholdt. I tilfælde af kanal sammenfald, er det den der har klemmen, som har retten til at bruge kanalen.

Opholdssteder

Tilskuere skal opholde sig bag ved eventuel tilskuerafspærring. Mindre børn skal være under opsyn af voksne. Hunde skal være i snor. Fly parkering og ophold for piloter og medhjælpere skal altid være umiddelbart foran en eventuel tilskuerafspærring.

Driftvilkår og Flyvetidspunkter

Der må ikke flyves nærmere end 250 m fra omkringliggende nabobebyggelser.

Følgende kategorier af fly må anvendes på modelflyvebanen indenfor de angivne tidspunkter:

Der må ikke flyves med K1 og K2 i tidsrummet alle dage fra kl. 13-14.

Ikke motoriserede modeller (svævemodeller) er ikke omfattet af flyvetider i vilkår 2.

Der må ikke flyves med fly på over 125 LWA i dB.

Fire gange om året kan der afholdes stævnedage, hvor der kan flyves i to på hinanden sammenhængende dage (hverdage eller weekend) i tidsrummet 9-18.

Der er på disse stævnedage ikke krav om, at modelflyene skal være placeret i en af de tre kategorier, jf. vilkår 10.

Hvert år senest den 1. april, skal der indsendes en plan til kommunen for årets brug af banen inkl. stævner. Stævner skal dog som minimum annonceres 2 måneder før afholdelse. Planen skal være offentlig tilgængelig på klubbens hjemmeside.

Stævner må ikke afholdes i påskeugen (gældende for de 6 dage fra onsdag til og med 2. påskedag) samt i Pinseweekenden.

Der skal føres en logbog med angivelse af:

 • Hvilke fly, der flyves med i hvilke tidsrum.
 • Journalen skal omfatte en liste over fly, der anvendes, inddelt i kategorier (K1, K2, K3).

Journalen skal være til rådighed for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år.

Håndtering af støjklasser

 1. Du må ikke flyve med en flyver som ikke er forsynet med støjmærkat.
 2. Støjmærkat udleveres i forbindelse med støjklassifikation af model i samarbejde med Preben Jacobsen.
 3. Støjmærkatet skal være let tilgængeligt for en evt. inspektion.
 4. Efter støjmåling bliver modellens støjrapport tilføjet mappen i klubhuset.

Specielle Modeller:

Såfremt en model grundet tekniske forhindringer fx risiko for nedsmeltning af teknik mv. ikke kan støjmåles vil klassifikationen bero på et skøn foretaget i forening med HTM’s støjudvalg.

Gæste piloter:

Gæstepiloter og piloter der deltager i stævner er undtaget fra disse regler.

Først når modellen er støjmålt og forsynes med mærkat er den godkendt til flyvning på pladsen!

Støjudvalget kan kontaktes på telefon og mail, kontakt et medlem heraf for at få støjmålt din flyver. Telefon nummer kan findes i vores medlemsliste.

Sikkerhedsforanstaltninger

 1. Kun piloter der opfylder HTM’s regler, må benytte flyvepladsen
 2. Alle sendere skal opfylde HTM´s radioregler.
 3. Der skal anvendes frekvensbrik, såfremt der findes mere end én sender på pladsen. Frekvensbrikkerne, hvoraf der findes en for hver tilladte kanal, er anbragt på en frekvenstavle, der ophænges på sin plads på klubhuset. Sidste mand hænger tavlen tilbage på sin plads. Inden senderen tændes, skal der fra tavlen. afhentes frekvensbrik svarende til den anvendte senderfrekvens og gyldigt Modelflyvning Danmark medlemskort placeres på tavlen. Frekvensbrikken skal placeres synligt. Når senderen efter endt brug slukkes, sættes brikken tilbage på tavlen. Senderen skal afleveres i depot, hvis et sådant er oprettet.
 4. Ved distancecheck udført med 35 Mhz radioanlæg skal senderen bliver på pladsen, og modellen med modtageren bæres ud på afstand.
 5. Træning af begyndere må kun finde sted under ledelse af en kvalificeret pilot.

Renholdelse

Affald af enhver art skal enten lægges i dertil bestemte affaldsbeholdere eller medtages, når pladsen forlades.

Radioregler

HTM følger de til enhver tid gældende regler fra Erhvervsstyrelsen, Trafikstyrelsen og administreret af Modelflyvning Danmark.
Når en sender tændes på eller i nærheden af flyvepladsen, skal klubbens sikkerhedsregler overholdes. Når senderen ikke benyttes, skal antennen tages af eller skydes sammen.
Startes en sender uden iagttagelse af de forskrevne regler, vil dette blive betragtet som en grov regelovertrædelse.

Gæstepiloter

 1. Gæsteflyvning er velkommen på flyvepladsen, hvis piloten er medlem af Modelflyvning Danmark, for at der må gæsteflyves skal der mindst være et HTM medlem til stede.
 2. Gæsterpiloter uden A certifikat må flyve med modeller op til 7 kg., hvis det sker under ledelse af en instruktør.
 3. Gæsterpiloter med A certifikat må flyve med modeller op til 7 kg.
 4. Gæsterpiloter med modeller mellem 7 kg og 25 kg, samt modeller der benytter jet-turbine til fremdrift. må flyve, hvis de har tilladelse fra et bestyrelsesmedlem eller et støjudvalgsmedlem. Det skal sikres, at piloten er i besiddelse af stormodel-/jetcertifikat, at modellen er godkendt, og at den kan overholde HTM’s regler.
 5. Gæsterpiloter skal altid instrueres i, samt overholde HTM’s flyvepladsregler.

Flyveregler

 1. Al flyvning skal udføres under overholdelse af HTM´s, Modelflyvning Danmark og luftfartslovens regler.
 2. Flyvning i lav højde over tilskuerområde, flyparkering, andre piloter samt parkeringsplads og veje er forbudt. Enhver flyvning, der medfører unødig risici for andre personer mv. er strengt forbudt. Forsætlig, uansvarlig flyvning skal påtales og kan indberettes til bestyrelsen for pådømmelse.
 3. Flyvning skal efter påbud fra Høje-Taastrup kommune, holdes i en afstand på min. 250 m fra vores nabos boliger, driftsbygninger og havearealer.
 4. Start og landing skal foregå under hensyntagen til vind, sol og tilskuere etc. Unødigt ophold på startbanen bør undgås. Piloter skal under landing have modellen foran sig og tilskuerne bag sig. Denne pilotplacering skal indtages snarest efter starten ved at stille sig i det afmærkede pilotfelt.
 5. Såfremt flere piloter med samme frekvens samtidigt er tilstede på pladsen, må de dele frekvensen rimeligt imellem sig. En frekvens bør ikke beslaglægges i mere end ca. 15 minutter, inkl. opstart af motor, flyvning og afslutning.
 6. En begynder må kun flyve under opsyn af en kvalificeret pilot. En begynders læretid bør afsluttes med erhvervelse af Modelflyvning Danmark A-certifikat.
 7. En modelejer, som overlader en anden pilot at flyve sin model, kan ikke kræve denne anden pilot til ansvar, hvis der sker skade på modellen som følge af uheld.
 8. Ved afholdelse af konkurrencer, stævner o.lign. Vil særlige regler være gældende og bekendtgøres i hvert enkelt tilfælde.
 9. For at begrænse det samlede støjniveau må der højest være 4 modelfly fra klasse 1 og 2 i luften samtidig eller 1 jet-turbine drevet modelfly i klasse 1 ledsaget af maximalt 3 modeller i klasse 3.
 10. Lørdag, søndag og helligdage, samt onsdag efter kl. 18 må der maximalt udføres 4 flyvninger pr. time med jet-turbine drevet modeller i klasse 1.
 11. Hver gang modelflyvepladsen benyttes SKAL der føres logbog med angivelse af hvilke flytyper der flyves med, samt flyvetid for den enkelte model. Navn kan erstattes af OY nummer.
 12. Mobiltelefon må IKKE medbringes i pilotfeltet. Flere og flere fabrikanter af radiogrej vil ikke garantere at deres sendere virker, når der er udstråling fra mobiltelefoner i nærheden. Mobiltelefoner hører til på bordene, eller i startkasserne. Det ville være ærgerligt at miste en model, fordi naboens telefon ringer
 13. Bestyrelsen kan indføre periodevis flyveforbud med jet-turbine modeller i henhold til brandsikkerheden umiddelbart før høst. Evt. flyveforbud vil blive bekendtgjort på hjemmesiden, i klubhuset og via mail/sms.
 14. Flyvning med jet-turbine modeller må kun foretages såfremt CO2 slukker er medbragt på flyvepladsen. CO2 slukkeren skal være fremme og i umiddelbar nærhed. CO2 slukker skal opfyldene kravene jævnfør reglerne for jetcertifikat.
 15. Tilkøring af motorer skal gøres hensynsfuldt.