Adgang og parkering

Færdsel af enhver form, der kan beskadige flyvepladsen er forbudt. Ved nedkørslen til pladsen er anbragt en aflåselig bom. Denne bom lukkes op af det første medlem, der ankommer til pladsen og det sidste medlem, der forlader pladsen har pligt til at lukke og låse bommen. Nøgle til bommen udleveres til medlemmer imod betaling af et depositum på Kr. 100,00. Transportmidler som biler, motorcykler, knallerter og cykler etc. må kun parkeres på de anviste pladser. Piloter med modelfly må parkere langs begrænsningen til flyvepladsen, dog kun således at de ikke generer flyvningen.

Alle medlemmer og gæster, der flyver, skal skrive sig i logbogen, som ligger i klubhuset.

 

Kanaltavle

Inden du tænder din sender, skal du sikre dig at der ikke er nogen som bruger samme kanal. Tag en klemme fra kanaltavlen, som svarer til den kanal du flyver på og, sæt dit medlemskort fra Modelflyvning Danmark i holderen bag klemmen. Nu kan alle se hvem der flyver på kanalen, og at reglerne om forsikring er overholdt. I tilfælde af kanal sammenfald, er det den der har klemmen, som har retten til at bruge kanalen.

 

Opholdssteder

Tilskuere skal opholde sig bag ved eventuel tilskuerafspærring. Mindre børn skal være under opsyn af voksne. Hunde skal være i snor. Flyparkering og ophold for piloter og medhjælpere skal altid være umiddelbart foran en eventuel tilskuerafspærring.

 

Flyvetidspunkter

Pladsen må kun benyttes til flyvning med modelfly, der flyver ved hjælp af drivmidler på følgende tidspunkter:

Flyvetidspunkter
Mandag9.00 - 19.00
Tirsdag9.00 - 19.00
Onsdag9.00 - 21.00
Torsdag9.00 - 19.00
Fredag9.00 - 19.00
Lørdag10.00 - 15.00
Søn- og helligdage10.00 - 15.00

Støjfrie modelfly (Klasse 3) er IKKE omfattet af tidsbegrænsningen.

 

Støjklassificering af modelfly

Alle modelfly inddeles i 3 støjklasser.

KlasseLwA,korr [dB(A) re 1 μW]
K1> 115,1
K2115,1 - 93,3
K3< 93,3

Modelflyene opdeles efter nedenstående skema.

Model nr.TypeMotortypeKorrigeret lydeffektKlasse
1FlyBrændsel116,1K1
2StormodelBrændsel111,2K2
3JetBrændsel123,6K1
4HeliBrændsel106,4K2
5HeliEl105,8K2
6JetBrændsel116,2K1
7FlyBrændsel115,0K2
8StormodelBrændsel120,9K1
9FlyBrændsel108,9K2
10FlyBrændsel107,6K2
11HeliBrændsel108,5K2
12FlyBrændsel105,3K2
13FlyEl87,0K3
14JetEl110,5K2
15JetEl93,2K3
16JetBrændsel115,7K1
17FlyEl96,2K2
18FlyEl92,4K3

 

Håndtering af støjklasser

 1. Grundlæggende klassificerer det enkelte medlem selv sin model jævnfør ovenstående skema.
 2. Stor-/jetmodeller SKAL dog altid klassificeres efter aktuel måling udført af støjudvalget.
 3. I grænse- og tvivltilfælde skal modeller klassificeres efter aktuel måling udført af støjudvalget.
 4. Alle HTM’s medlemmer skal indskrive deres modeller på modelregistreringen i mappen i klubhuset, her angives modelnavn, motorstørrelse/watt og klasse. Er modellen støjmålt påfører støjudvalget den målte støj.
 5. Støjudvalget er altid øverste myndighed.

 

Sikkerhedsforanstaltninger

 1. Kun piloter der opfylder HTM’s regler, må benytte flyvepladsen
 2. Alle sendere skal opfylde HTM´s radioregler.
 3. Der skal anvendes frekvensbrik, såfremt der findes mere end én sender på pladsen. Frekvensbrikkerne, hvoraf der findes en for hver tilladte kanal, er anbragt på en frekvenstavle, der ophænges på sin plads på klubhuset. Sidste mand hænger tavlen tilbage på sin plads. Inden senderen tændes, skal der fra tavlen. afhentes frekvensbrik svarende til den anvendte senderfrekvens og gyldigt Modelflyvning Danmark medlemskort placeres på tavlen. Frekvensbrikken skal placeres synligt. Når senderen efter endt brug slukkes, sættes brikken tilbage på tavlen. Senderen skal afleveres i depot, hvis et sådant er oprettet.
 4. Ved distancecheck udført med 35 Mhz radioanlæg skal senderen bliver på pladsen, og modellen med modtageren bæres ud på afstand.
 5. Træning af begyndere må kun finde sted under ledelse af en kvalificeret pilot.

 

Renholdelse

Affald af enhver art skal enten lægges i dertil bestemte affaldsbeholdere eller medtages, når pladsen forlades.

 

Radioregler

HTM følger de til enhver tid gældende regler fra Erhvervsstyrelsen, Trafikstyrelsen og administreret af Modelflyvning Danmark.
Når en sender tændes på eller i nærheden af flyvepladsen, skal klubbens sikkerhedsregler overholdes. Når senderen ikke benyttes, skal antennen tages af eller skydes sammen.
Startes en sender uden iagttagelse af de forskrevne regler, vil dette blive betragtet som en grov regelovertrædelse.

 

Gæstepiloter

 1. Gæsteflyvning er velkommen på flyvepladsen, hvis piloten er medlem af Modelflyvning Danmark, for at der må gæsteflyves skal der mindst være et HTM medlem til stede.
 2. Gæsterpiloter uden A certifikat må flyve med modeller op til 7 kg., hvis det sker under ledelse af en instruktør.
 3. Gæsterpiloter med A certifikat må flyve med modeller op til 7 kg.
 4. Gæsterpiloter med modeller mellem 7 kg og 25 kg, samt modeller der benytter jet-turbine til fremdrift. må flyve, hvis de har tilladelse fra et bestyrelsesmedlem eller et støjudvalgsmedlem. Det skal sikres, at piloten er i besiddelse af stormodel-/jetcertifikat, at modellen er godkendt, og at den kan overholde KFK’s regler.
 5. Gæsterpiloter skal altid instrueres i, samt overholde KFK’s flyvepladsregler.

 

Flyveregler

 1. Al flyvning skal udføres under overholdelse af HTM´s, Modelflyvning Danmark og luftfartslovens regler.
 2. Flyvning i lav højde over tilskuerområde, flyparkering, andre piloter samt parkeringsplads og veje er forbudt. Enhver flyvning, der medfører unødig risici for andre personer mv. er strengt forbudt. Forsætlig, uansvarlig flyvning skal påtales og kan indberettes til bestyrelsen for pådømmelse.
 3. Flyvning skal efter påbud fra Høje-Taastrup kommune, holdes i en afstand på min. 200 m fra vores nabos boliger, driftsbygninger og havearealer.
 4. Start og landing skal foregå under hensyntagen til vind, sol og tilskuere etc. Unødigt ophold på startbanen bør undgås. Piloter skal under landing have modellen foran sig og tilskuerne bag sig. Denne pilotplacering skal indtages snarest efter starten ved at stille sig i det afmærkede pilotfelt.
 5. Såfremt flere piloter med samme frekvens samtidigt er tilstede på pladsen, må de dele frekvensen rimeligt imellem sig. En frekvens bør ikke beslaglægges i mere end ca. 15 minutter, inkl. opstart af motor, flyvning og afslutning.
 6. En begynder må kun flyve under opsyn af en kvalificeret pilot. En begynders læretid bør afsluttes med erhvervelse af Modelflyvning Danmark A-certifikat.
 7. En modelejer, som overlader en anden pilot at flyve sin model, kan ikke kræve denne anden pilot til ansvar, hvis der sker skade på modellen som følge af uheld.
 8. Ved afholdelse af konkurrencer, stævner o.lign. Vil særlige regler være gældende og bekendtgøres i hvert enkelt tilfælde.
 9. For at begrænse det samlede støjniveau må der højest være 4 modelfly fra klasse 1 og 2 i luften samtidig eller 1 jet-turbine drevet modelfly i klasse 1 ledsaget af maximalt 3 modeller i klasse 3.
 10. Lørdag, søndag og helligdage, samt onsdag efter kl. 18 må der maximalt udføres 4 flyvninger pr. time med jet-turbine drevet modeller i klasse 1.
 11. Hver gang modelflyvepladsen benyttes SKAL der føres logbog med angivelse af hvilke flytyper der flyves med, samt flyvetid for den enkelte model. Navn kan erstattes af OY nummer.
 12. Mobiltelefon må IKKE medbringes i pilotfeltet. Flere og flere fabrikanter af radiogrej vil ikke garantere at deres sendere virker, når der er udstråling fra mobiltelefoner i nærheden. Mobiltelefoner hører til på bordene, eller i startkasserne. Det ville være ærgerligt at miste en model, fordi naboens telefon ringer
 13. Bestyrelsen kan indføre periodevis flyveforbud med jet-turbine modeller i henhold til brandsikkerheden umiddelbart før høst. Evt. flyveforbud vil blive bekendtgjort på hjemmesiden, i klubhuset og via mail/sms.
 14. Flyvning med jet-turbine modeller må kun foretages såfremt CO2 slukker er medbragt på flyvepladsen. CO2 slukkeren skal være fremme og i umiddelbar nærhed. CO2 slukker skal opfyldene kravene jævnfør reglerne for jetcertifikat.
 15. Tilkøring af motorer skal gøres hensynsfuldt.